حضور مدرسه فمنیستی در مرکز هنری رودا استن در گوتنبرگ سوئد

مدرسه فمینیستی : مدرسه فمنیستی در 8 مارس امسال به دعوت مرکز هنری رودا استن درشهر گوتنبرگ حضور پیدا کرد. " جنبش زنان و اتهامی تحت عنوان تشویش ادهان عمومی" موضوع سخنرانی رویا صحرائی از مدرسه فمنیستی در این مرکز هنری بود.

او در آغاز سخنرانی خود اظهار داشت: "تلاش برای دیگرگونه دیدن ونیارمیدن در بسترعادات سنتی و القاء شده در تحلیل و تفسیرو توجیه زندگی روزانه که به دنبال قواعد نوشته و نانوشته روسومات و قوانین اجتماعی و مذهبی ؛ طبیعی ، خوب مطلق و تغییر ناپذیر جلوه می کنند ، کاری است که هنرمند ، روشنفکر و فعال اجتماعی حتی در مواردی ناخواسته انجام می دهد. فعالیتهایی که تلاشگرانش به واسطه تلنگر زدن به اذهان عمومی در جهت ارتقاء دانش و آگاهی عموم از خودشان و از آنچه در پیرامونشان اتقاق می افتد به جرم تشویش متهم و به تنبیه و جریمه و زندان گرفتار می شوند. متهم شدن به این جرائم هزینه ای است که فعالان جنبش زنان ایران می پردازند . و چه باک از این همه نامهربانی چراکه تجربه این سالهای سخت و تیره نشان داده که جریان و موج جنبش زنان ایران سر باز ایستادن ندارد و با پشتوانه تجربه و ادبیات غنی صدساله خود به پیش می رود تا طرحی نو در جنبشهای زنان و فمنیستی دنیا در اندازد "

او با اشاره به بیش از صد سال مبارزه زنان برای کسب حقوق برابر، به بررسی علل عدم موفقیت زنان در این زمان طولانی می پردازد و از ادغام شدید سنت های اجتماعی با مذهب ، دیکتاتوری شرقی و همچنین از عاملی به عنوان "نامهربانی جامعه روشنفکری" نام می برد که با افکار تمامیت خواه خود هرجا که امکان داشتند از حضور زنان بهره برده اند اما هر زمان که پای برابری خواهی و طرح خواسته های زنان به میان آمده در بهترین حالت اگربا آنها مخالفت نمی کردند خواسته های زنان را حداقلی و کم اهمیت می دانستند . او با اشاره به دو انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 و حضور گسترده زنان در این دو انقلاب می گوید : در انقلاب مشروطه زمانی که پای قانون به میان آمد زنان در کنار مجانین و افراد نا توان قرار گرفتند و در انقلاب 57 نه تنها قدمی در جهت ارتقاء حقوق زنان برداشته نشد بلکه حقوق اولیه ای که به دنبال تلاشهای فراوان آنها در سالهای 1346 و 1354 با ایجاد اصلاحاتی در قوانین خانواده بدست آورده بودند ؛ حذف و جایگاه حقوقی آنان به عقب برگردانده شد. او با اشاره عدم حمایت بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی از راهپیمایی بزرگ زنان به مناسب 8 مارس در سال 57 ، به مستنداتی که از این راهپیمایی در دست هست از جمله به بیش از 90 عکس و اسلاید از خانم هنگامه گلستان اشاره می کند و تاکید می کند که شعارهای که زنان در آن روز با خود حمل می کردند نشان می دهد که اعتراض بزرگ زنان تنها به حجاب اجباری نبود بلکه برابری خواهی و ارتقاء وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در طرح مطالبات آنها در آن روز بسیار با اهمیت و کلیدی بوده است.

او معتقد است که تجربه سالها مبارزه ، علی رغم تمام فشارها و سرکوبها ، چنان جنبش زنان ایران را خلاق ، متبکر ، آگاه ، مستقل و در نوع خود یگانه ساخته است که تحسین جهان را برانگیخته است و این روزها به الگویی برای زنان در جنبشهای دمکراتیک خواه منطقه تبدیل شده است . او می گوید زنان در سالهای اخیر به دنبال هر سرکوب و فشاربه ابتکارعمل جدیدی دست