نگرانی برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر نسبت به صدور محکوميت سنگين برای امير يعقوبعلی

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

 شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:

برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که آقای امير يعقوب علی، از اعضای "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان می باشد، مورد محکوميت قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، وکيل مدافع آقای يعقوب علی روز ۲۵ مه ۲۰۰۸ اطلاع داد که دادگاه انقلاب تهران وی را به جرم "به خطر انداختن امنيت ملی" به يک سال زندان محکوم کرده است. آقای امير يعقوب علی روز ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء در يک پارک دستگير و بازداشت شد. او به مدت ۲۹ روز بازداشت بود و در نهايت به قيد وثيقه آزاد شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميت های سخت به جانب آقای يعقوب علی و همچنين نسبت به ادامه اذيت و آزارهايی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش زنان در کمپين "يک ميليون امضاء"، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.

 اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای امير يعقوب علی و ديگر فعالان کمپين "يک ميليون امضاء" را تضمين کنند.

۲. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر آقای امير يعقوب علی کاملاً بی طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از وی رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که ايراد اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر است.

۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر ش