چهارده میلیون خانواده «زن ذلیل» در ایران و فریاد مردان تحت ستم!!

گزارش و عکس: عاطفه کشتکار - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: روز دوشنبه 21 آذر ماه 1390، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، جلسه ای را مبنی بر نقد و بررسی کتاب «زن ذلیل: زنان سلطه جو، مردان سلطه‌پذیر» نوشته ی دکتر بیوک محمدی با حضور خود نویسنده کتاب، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد. در این نشست شهلا اعزازی، شیوا دولت آبادی و امیلیا نرسیسیانس به نقد کتاب «زن ذلیل» پرداختند. در این نشست، کتاب «زن ذلیل»، از سوی منتقدین به نوعی ضربه زننده به جنبش زنان متهم شد، آن هم در موقعیتی که این جنبش نتوانسته جامعه مردسالار را زیاد به عقب نشینی وادارد و هنوز قوانین و فرهنگ و نهادهای گوناگون از مردان دفاع می کند. اما در مقابل محمد امین قانعی راد به دفاع از نویسنده آن پرداخت و با این منطق که «همانگونه که مردان فمینیست وجود دارند که کمک کرده اند به رشد جنبش فمینیستی، جنبش فمینیستی هم باید دغدغه مسائل مردان را هم در جامعه داشته باشد» آن را اولین کتاب در حوزه مطالعات مردان در ایران دانست و گفت: «همانطور که شما فمینیست ها را برای تحقیقات تان به نفع زنان، متهم به اقدام علیه امنیت و یا توطئه می کنند، شما هم در مقابل این کتاب، به آن برچسب می زنید و آن را توطئه قلمداد می کنید». در ادامه بخش هایی از صحبت های هر یک از سخنرانان را می خوانید:

دکتر شهلا اعزازی مسئولیت برگزاری این نشست را برعهده داشت و دکتر امیلیا نرسیسیانس، دکتر شیوا دولت آبادی و دکتر محمدامین قانعی راد در حضور نویسنده کتاب به نقد و تحلیل کتاب پرداختند، هرچند دکتر امین قانعی راد در طول صحبت های خود به جای نقد، عمدتاَ به دفاع از کتاب «زن ذلیل» پرداخت.

امیلیا نرسیسیان: کتاب زن ذلیل، حراست از افکار قالبی و کلیشه ای به نفع مردان

ابتدا دکتر امیلیا نرسیسیانس، انسان‌شناس، مردم‌شناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که دارای تالیفاتی همچون «مردم شناسی جنیست» (1385) است، به تحلیل کتاب «زن ذلیل» پرداخته و از زاویه تخصص خود، مثال هایی را که مؤلف در کتاب خود ذکر کرده بود مورد نقد قرار داد.

امیلیا نرسیسیانس با بررسی نظام مردسالاری و قشربندی جنسیتی و قرار دادن این کتاب در حمایت و ترویج کلیشه ها و افکار قالبی نظام مردسالاری نتیجه گیری کرد که صاحبان منزلت و قدرت به منظور دستیابی به اهداف خود، به انتشار و خلق کلیشه های مردسالارانه دست می زنند تا آن را تثبیت کنند. اعمال قدرت در اعاده، استرداد، حفظ، اندوختن، و به مالکیت درآوردن و دستیابی به پاداش ها و همه ی پدیده های ارزشمند اجتماعی از طریق انتشار و خلق افکار قالبی مردسالارانه امکان پذیر است. این افکار قالبی و کلیشه ای در واقع به حفظ و حراست از نهادهای اجتماعی به نفع یکی از جنس ها (مردان) یاری می کند و با اتکا به قوانین مکتوب و عرف اجتماعی مردسالارانه و متأثر از افکار قالبی و کلیشه ای، بی عدالتی و نابرابری نسبت به جنس دیگر را تثبیت می کنند.

شیوا دولت آبادی: ابهام در پرسش اصلی یعنی آیا شما مردی زن ذلیل را می شناسید؟

پس از اتمام صحبت های دکتر نرسیسانس، منتقد بعدی دکتر شیوا دولت آبادی بود که صحبت های خود را در نقد کتاب ارائه کرد، اما پیش از شروع بحث، شیوا دولت آبادی از آقای بیوک محمدی به خاطر این که خودشان خواسته اند که کتاب شان مورد نقد قرار ب