کاهش سلامت روانی کودکان زندانیان / دکتر برنارد گالاگر و مارتین مانبی / ترجمه رویا صحرائی

مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر خلاصه ای است از یک تحقیق دانشگاهی که توسط دکتر برنارد گالاگر و مارتین مانبی در حال انجام است. این تحقیق در چهار کشور اروپایی و در بین کودکانی که پدر یا مادر زندانی شان دارای محکومیت های کیفری هستند در حال اجراست و هنوز به پایان نرسیده است. برگردان این مطلب، توسط «رویا صحرایی» برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام «کودکان زندانیان در سایه» انجام گرفته است.

کودکان زندانیان و کاهش سلامت روانی آنها در دوران زندانی بودن والدین شان

«کوپینگ»[1] پروژه تحقیقاتی سه ساله ای است (2012-2010) که تاثیر زندانی بودن والدین را به روی کودکان و نوجوانان بررسی می کند. بودجه انجام این تحقیقات توسط اتحادیه اروپا تامین می شود و چهار کشور انگلیس، آلمان، رومانی و سوئد درآن شرکت دارند.QUNO[2] که مرکز آن در ژنو است و يورو چيپس (Eurochips ) در پاریس از دیگر حمایت کننده های اصلی این پروژه تحقیقاتی هستند.

این پروژه تحقیقاتی در هر یک از کشورهای یاد شده توسط یک دانشگاه و همکاری یک سازمان غیر دولتی (NGO) که حمایت از خانواده های زندانیان را به عهده دارد صورت می گیرد.

در کشور انگلستان این تحقیق تحت نظر دانشگاه هادرزفيلد (Huddersfield) و همکاری گروه غیر دولتی حمایت از زندانیان و خانواده های آنان پپُس [3](pops) و در آلمان دانشگاه تلکنولوژی درسدن (Dresden) و سازمان غیر دولتی ترفت پانکت (Trefftpunkt) که مرکزیت آن در شهر نورنبرگ است انجام می شود. دانشگاه الکساندر آيون کوزا (Alexandru Ioan Cuza) و سازمان غیر دولتی اسويشيشا آلترناتيو سوشيالAsociatia Alternative) Sociale) در کشور رومانی و انستیتیو کارولينسکا (Karolinska) در استکهلم و سازمان غیر دولتی ريکس بریگن (Riksbryggan) که در بسیاری از شهری سوئد شعبه دارد نیز دیگر برروی این پروژه تحقیقاتی فعالیت می کنند.

ساختار تحقیقات

 مرحله اول تحقیقات تکمیل 250 پرسشنامه (کمی) در هریک از کشورهای شرکت کننده است که باید توسط کودکان و نوجوانانی که یکی از والدین آنها در زندان بسرمیبرد و همچنین توسط پدر یا مادر یا سرپرستی که در حال حاضر از آنها نگهداری می کنند تکمیل می شد. در حال حاضر این مرحله از تحقیق در این کشورها انجام شده است.

 مرحله دوم این تحقیقات انجام مصاحبه (کیفی) با 40 خانواده در هر یک از این کشورهاست. این مصاحبه ها هم با کودکان و نوجوانانی که یکی از والدین آنها در زندان است، کسی که سرپرستی آنها را به عهده دارد و همچنین با خود پدر یا مادر زندانی انجام می شود. در حال حاضر این مرحله از تحقیق در حال تکمیل شدن است و گزارشات این تحقیق کیفیتی در نیمه اول سال 2012 نوشته خواهد شد.

 مرحله سوم این تحقیق انجام مصاحبه با خود فرد زندانی، افراد متخصص شامل زندانبانان، مدد کاران اجتماعی، روانکاوان و مدارسی است که این کودکان و نوجوانان در آنجا مشغول تحصیل هستند و همچنین آژانسهای دولتی و ساکنان محل زندگی کودکان است. این مرحله از تحقیق در حال انجام است.

 مرحله چهارم این تحقیق شامل (بررسی ) خدمات ارائه شده برای حمایت ازاین خانواده ها در چهار کشور یاد شده است.

 مرحله نهایی این پروژه تمرکز روی ارزیابیِ یافته ها، پیشنهادات و نهایتا انتشار آنهاست.

خلاصه ای از روشناسی این تحقیق و نتایج فاز اول

پرسشنامه ها اکثرا از طریق ارتباط با خان