گزارش شنیداری مدرسه فمینیستی از سخنرانی آذر تشکر در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران

مدرسه فمینیستی: فایل شنیداری این گزارش را می توانید در لینک زیر بشنوید:

http://soundcloud.com/shirinbahramirad/feministschool