ازاله «پرده بکارت» و فمینیسم هالیوودی

پری سکوتی - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: طرح ازاله پرده بکارت در بدو تولد، پیشنهاده ی خانم مریم رفیعی است در مقاله «بکارت و بهداشت». این مقاله در صفحه فیسبوک مدرسه فمینیستی منتشر شده است. انتشارش، برانگیزاننده ی واکنش های زیادی بود. ولی آنچه باعث حیرت شد برخورد بعضی از فعالین است که به نام «فمنینیست» با این پیشنهاده ی تحریک کننده، به شدت مقابله کردند! منتقدین خانم رفیعی، اما گزاره هایی سست، با هدف نقد و ابطال این پیشنهاده عنوان کرده اند: 1 ـ ازاله بکارت در بدو تولد، تجاوز جنسی به کودکان است [و چون در قلمرو تجاوز جنسی به زنان و کودکان قرار میگیرد] بنابراین خشونت است. 2 ـ ازاله پرده بکارت در بدو تولد، حق انتخاب را از دختران می ستاند دخترانی که باید آزاد باشند: مخیّر به داشتن یا نداشتن بکارت. 3 – پیشنهاده ی مریم رفیعی مبنی بر ازاله بکارت در بدو تولد، با حق کنترل زنان بر بدن شان مغایر است.

ادله ای چنین، قبل از آن که «فمینیستی» باشند به نظر من نشانگر سنگینی سایه ای تیره است: سایه ارزشهای مردسالار بر ذهن ایشان! ذهنی ظاهراَ فمینیستی ولی با حساسیت های فوق العاده نسبت به آلت تناسلی زنان! یکی از برنمودهای این سایه سنگین بر ذهن منتقدین، حرمت آلت تناسلی زنان به مرز تقدس است و همهنگام نزد همه ما ایرانیهای متعصب. سوده راد در مصاحبه اش با رادیو فردا نیز روشن کرده است که هر گونه فرو کردن جسمی در آلت تناسلی زنان، تجاوز محسوب میشود. از او و همفکرانش میتوان پرس و جو کرد و همهنگام کنجکاو بود که زنان ساکن این خطه فرهنگی، وقتی که به خاطر انواع و اقسام بیماریهای رحم شان، یا برای خلاص شدن از سماجت انواع قارچ های آلت تناسلی، به پزشک متخصص مراجعه میکنند و با فرو رفتن انگشت های پوشیده در دستکش پزشک به آلت شان، روبرو میشوند؛ یا فی المثل به واسطه مسائل ریز و درشت عصر حاملگی، همیشه به دکتر «زنان و زایمان» مراجعه میکنند و پزشک با فرو کردن انواع و اقسام ابزارهای پزشکی در آلت تناسلی شان، به آنان در تشخیص بیماریهای آن عضو، یا وضعیت رحم ، یاری میدهد. آیا این عمل می بایست در قلمرو تجاوز جنسی، کلاسه بندی شود؟

این گزاره از منتقدین طرح ازاله بکارت را اگر بپذیریم پس باید معاینات پزشکان روی آلت تناسلی زنان را هم در ردیف «تجاوز جنسی به زنان» جای دهیم. لیکن گزاره ای بدین توسع (کلی و تعمیم گرا) نسبت به تعریف تجاوز به زنان (بدون در نظر گرفتن نیت و مقصد انجام این عمل) میتواند به هر نوع و شکلی از معاینه پزشکی که توسط پزشک صورت می گیرد، توسعه و تعمیم یابد. بیچاره آن پزشک حاذق که با یک شعار فوری‌‌‌ فمینیستی، به سِلک متجاوزان به عنف، تغییر ماهیت میدهد.

در ضمن ایشان در همان گفتگو با رادیو فردا روشن کرده است که پیشنهاده ی مریم رفیعی «ازاله پرده بکارت در بدو تولد» به دلیل آن که تجاوز تلقی میشود بنابراین «خشونت علیه دختران» است. این گزاره هم در موقعی مطرح میشود که چند میلیون دختران ایرانی در جامعه مردسالارشان به دلیل حضور سماجت آمیز تقدس «پرده بکارت» متحمل عجب حقارتهایی میشوند که از دائره ی گفتار، بیرون میزند اضطرابها و خشونت هایی فراتر از طاقت بشری.

اگر حتی به روش «دور زدن مشکل» (ایضاَ میتواند از مسیر ازاله پرده بکارت در بدو تولد هم صورت گیرد) جلوی این سیل سیال خشونت علیه زنان گرفته شود، مگر اشکال