راه اندازي کمپيني در افريقاي جنوبي در اعتراض به خشونت عليه زنان

ترجمه: فخري شادفر - 16 خرداد 1387

 دختران ما آينده اي ندارند

بخش محلی سازمان ملی زنان، در دهکده دورافتاده ای در شمال آفربقاي مرکزي، کمپيني را در اعتراض به موضوعاتي همچون ختنه زنان، بارداري اجباري، ازدواج در سنين پائين و پيش از موقع، و تعدد زوجات جهت هشدار به زنان براي حقوقشان راه اندازي کرده است.

مارگريت زانابا رئيس انجمن محلي سازمان ملی زنان مي گويد: «ما در يک جامعه سنتي زندگي مي کنيم که هنوز به چشم فرودست به ما نگاه کرده و حقوقمان را ناديده مي گيرد. ما قربانيان خشونت هستيم و دختران مان ديگر زنده نيستند.»

وي مي گويد: «ما از قدرت مرکزي خيلي دور هستيم. مردان علاقمند به حفظ روابط سنتي هستند. ما هم به سنت هاي مان احترام مي گذاريم، آنها بخشي از فرهنگ ما هستند؛ اما جهان تغيير کرده است، زنان در ديگر کشورها هم تغيير کرده اند، جامعه به آنها احترام مي گذارد، در صورتي که در اينجا برعکس است.»

يک زن مسلمان که مي خواست ناشناس بماند در ديدار با نمايندگان UN و دولت گفت دختران جوان ما بين 9 تا 13 سال از قطع يا ختنه بخشي از اندام جنسي شان (کلتيوريس) در رنجند.

 قانون خانواده بايد تغيير کند

زانابا مي گويد: «چند همسري، تنش هايي را که در ميان فرزندان در رابطه با ارث و ميراث وجود دارد، چند برابر مي کند. زنان در اينجا تعداد فرزاندشان را کاهش داده اند به ويژه دختران را، چراکه آنها آينده اي ندارند.»

او مي گويد: «حکومت بايد مانع ازدواج زودهنگام يا پيش از موقع بچه ها بشود، آنها براي خانه داري و تحمل هوو بسيار جوان هستند و حاملگي و بچه دار شدن بعضي هايشان باعث مرگ و مير آنها مي شود. ما مي خواهيم بچه ها به مدرسه بروند، تا براي از بين بردن فساد و خشونت به ما کمک کنند.»

به گفته زانابا، کمپين آنها تصميم دارد که مردم را نسبت به اين قربانيان خشونت و حقوق زنان حساس کند.
«ما مي خواهيم به خشونت عليه زنان و دختران جوانمان پايان داده شود.» وي مي افزايد: «خواست اصلي که ما خواهان آن هستيم، حساس شدن جامعه، احترام از طرف مردان، و شرکت زنان در تصميم گيري ها است.»

خوشبختانه وزير هم نظر مثبت دارد و مي گويد: «من هم يک زن هستم، يک مادر مثل شما، مي دانم که شما چه مي کشيد؟ قانون خانواده بايد تغيير کند!» وي به پدران، جهت آموزش دختران توصيه مي کند که اجازه دهند دختران به مدرسه بروند، زيرا که کشور به شهروندان تحصيل کرده جهت توسعه نياز دارد.