کودکان شهروند

سپیده یوسف زاده - 24 آذر 1392

مدرسه فمینیستی: منشور حقوق شهروندی که نزدیک به یک ماه پیش در فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته از جهات مختلف مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مفاد منشور، خلاء های قانونی و اجرایی آن، ابعاد عملی منشور و جایگاه زنان به عنوان یکی از گروه های اجتماعی از جمله مواردی است که فعالان جامعه ی مدنی در داخل و خارج از کشور به تحلیل آن پرداخته اند. هنوز تحلیل جامع تری از منشور که با نگاهی کلان جایگاه گروههای متفاوت اجتماعی از جمله زنان، کودکان، سالمندان و گروههای قومی را به طور همزمان بررسی کند در دست نیست. هر یک از تحلیل ها به واسطه ی تجربه، دانش و دغدغه ی شخصی، تنها به بخش کوچک تری از گروه های شهروندی پرداخته اند. با اینکه این رویکرد عملا تحلیل را امکان پذیرتر می کند و هر منتقد می تواند با نگاه تخصصی و به طور عمقی تری به بررسی منشور بپردازد اما عدم اشاره به نقاط اتصال و اشتراک های بنیادی این گروه ها با هم و تعاملی که با یکدیگر دارند در بلندمدت فعالیت مستقل هر یک از گروه های کنشگران را تحت تأثیر قرار می دهد.

این مطلب مشخصاَ به گروه های اجتماعی زنان و کودکان می پردازد و به برخی از واکنش هایی که در مورد جایگاه زنان در منشور (در کنار کودکان و سالمندان) وجود داشت اشاره دارد. غالباَ کنشگران زنان و کنشگران کودکان در ایران جداگانه به مسائل مربوط به کودکان و زنان در ایران پرداخته اند (صرف نظر از استثناها). تنها بخشی از این جدایی به واسطه ی موانع عملی، حساسیت ها و محدودیت های بزرگ تری است که در بستر ایران همکاری بین کنشگران حوزه های مختلف را سخت و گاهی ناممکن می کند (به خصوص در سال های گذشته). و به نظر می رسد دلایل ساختاری، عملی و مفهومی دیگری هم در این نقیصه مؤثر باشند که تنها مربوط به ایران نیستند و به پویایی دانش اجتماعی، و عمر کوتاه تشکل های منسجم مدنی - با مفهوم مدرن - مربوط می شوند.

در تعاریف سنتی علوم اجتماعی، پزشکی و آموزشی، کودکان به عنوان گروهی سنی مورد بحث قرار می گرفتند اما علوم اجتماعی در دهه های اخیر کودکان را به عنوان یک گروه اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد، همانطور که زنان به عنوان یک گروه اجتماعی (و نه فقط جنسی/جنسیتی) تلقی می شوند. با این رویکرد جایگاه کودک/زن/قومیت ها فراتر از جنسیت، قومیت و سن دیده می شود. تعامل اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی در تعریف وضعیت و جایگاه هر یک از این مفاهیم مورد توجه قرار می گیرد. همچنین هر یک از این تعریف ها، پویا بوده و به مرور زمان دستخوش تغییر می شوند. این رویکرد به مرور در سیاست گذاری های برخی کشورها هم منعکس شده است، به عنوان مثال در سیاست گذاری های اجتماعی برخی از کشورهای اروپایی کودکان با زیرمجموعه های مهاجر/ بومی و غیره مورد مطالعه قرار می گیرند و در ارائه ی خدمات همگانی، جایگاه متفاوت آنها در دسترسی و برخورداری از منابع در نظر گرفته می شود تا نهایتاَ حقوق برابر آنها تضمین شود.

اما گفتمان غالب مربوط به کودکان در ایران هنوز مبتنی بر سن است چرا که از کودکان اغلب به عنوان گروه های آسیب پذیر یاد می شود. در همین مورد و مشخصاَ با در نظر گرفتن گفتگوهای مربوط به منشور به یک مثال عملی اشاره می کنم: یکی از نقدهایی که به منشور در چندین مورد از سوی فعالین حقوق زنان در شبکه ی اجتماعی فیس بوک مطرح شد این بود که اگر تا ا