زن تنهاست

سروده یاسمین آرنگ - 15 اردیبهشت 1394

مدرسه فمینیستی: شعر «زن تنهاست» سروده یاسمن آرنگ است که پیشتر در مجموعه شعر پروانگی، توسط نشر برزآفرین در سال 1393 به صورت کاغذی منتشر شده است:

زن تنهاست

 و زن تنهاست
 زنی که آوازهایش از اتاق رد شده اند
 و پابرهنه تا دریا دویده است
 و موهایش را در شاخه های بید به باد داده است

 زن تنهاست
 به انبوه تمام زنانی که دریا را ندیدند
 و موهایشان را لای در جا گذاشتند

 و زن تنهاست
 زنی که دست هیچ مردی به گردنش نرسید
 و بی اجازه از خواب بیشه ها به دریا زد.