توافق وین، موافقان و مخالفان

اعظم رحیم بیگزاده - 1 شهریور 1394

مدرسه فمینیستی: در چند سال اخیر، حساسیت افکار عمومی ایرانیان نسبت به «مسئله زن» تا حدودی رنگ باخته است. در این خصوص بحث ها و نظرات مختلفی ابراز شده و هر گروهی دلایل و مستنداتی را برای کاهش حساسیت، مطرح می کند. از میان این دلایل، موضوع عطف توجه افکار عمومی به مسئله رفع تحریم های اقتصادی و توافق کش دار اتمی، بیشتر از بقیه در تحلیل ها تکرار می شود و به عنوان مهم ترین دلیل، به آن استناد می ورزند. این در حالی است که خود موضوع توافق و رفع تحریم ها نیز مخالفان و موافقان سرسختی دارد. مثلا عده ای می گویند بدون تحقق آزادی و حقوق بشر، رفع تحریم ها و توافق هسته ای برای ایرانیان منفعت زیادی نخواهد داشت. در مقابل، عده ای هم اذعان می دارند که برخی از مفاد حقوق بشر از جمله حق حیات و... با همین توافق هسته ای - و کاهش تحریم های بین المللی - میسر می شود.

عده ای دیگر مدعی اند که جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم منفعت است و عده ای می گویند این توافق، ضرر را تداوم می بخشد و سودش فقط به حاکمیت می رسد و نه مردم.

عده ای می گویند که تجربه نشان داده در آفریقای جنوبی و برمه و بسی جاهای دیگر، تحریم های کمرشکن اقتصادی که تداوم یافته، سرآخر باعث عقب نشینی رژیم های مستبد و نژادپرست آن کشورها و گشایش در فضای سیاسی آن جوامع شده است و زنان توانسته اند در فضای باز سیاسی حقوق شان را مطرح کنند، در مقابل عده ای دیگر مدعی هستند که بدون کاهش تنش بین المللی هیچ گشایش سیاسی و امکانی برای آزادی زنان، امکان پذیر نیست.

....

مسئله وقتی پیچیده تر می شود که بخواهیم به این سؤال پاسخ بدهیم که اکثریت مردم ایران – اعم از زن و مرد - چرا از توافق هسته ای و رفع تحریم ها استقبال می کنند؟ واقعیت این است که در دورۀ جنبش مردم آفریقای جنوبی علیه تبعیض نژادی، مردمان آن کشور با بدیل های متفاوتی نسبت به گزینه های مردم ایران مواجه بودند. در واقع حمایت جهانی و تحریم های گسترده اقتصادی علیه حاکمیت نژادپرست آفریقای جنوبی، به این دلیل توانست به جنبش ضدآپارتاید این کشور یاری رساند و آپارتاید نژادی را در آنجا به زانو درآورد که در بافت تاریخی متفاوتی قرار داشت. زیرا درست یا غلط بودن هر کنش و اقدام عملی، نمی تواند با شاخص های انتزاعی مورد بررسی قرار گیرد، بلکه آن کنش و اقدام باید در بستر زمانی و مکانی مشخص است که تاثیرگذاری مثبت و منفی اش مشخص می شود. در زمان جنبش ضدآپارتاید آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا، ما با جهانی متفاوت از جهان امروز مواجه بودیم. پیروزی جنبش مردمی آفریقای جنوبی درست در مرز زمانی اتفاق افتاد که جنگ سرد رو به افول بود، یعنی در زمانی که جامعه جهانی از تنش ها دوری می کرد و ثبات و امنیت در مجموعه آن حاکم شده بود. اما جامعه ما امروز در خاورمیانه ای پُرآشوب و درگیر جنگ و خونریزی قرار گرفته است. از یک سو تنش های بین المللی میان غرب و روسیه بر سر اوکراین و کریمه، و تشدید جنگ های مختلف قومی در این کشور، به تدریج در حال تغییر احتمالی جغرافیای این بخش از جهان است و از آن مهم تر برای ما ایرانیان، تغییر جغرافیایی، به معنی بروز جنگ های قومی، مذهبی است چنانچه در منطقه خاورمیانه یعنی بیخ گوش کشورمان این منازعات جاری است و باعث عقب نشینی فزایندۀ خرده جنبش های زنان، دانشجویی و.... شده است. از سوی دیگر در یک دهه اخیر