دختران محلات مشروطه

هوشنگ اسدی - 21 شهریور 1394

مدرسه فمینیستی:شعر «دختران محلات مشروطه» سروده هوشنگ اسدی را در زیر می خوانید:

 تبریز متروکه می شود
 سربازان روسی
 با تفنگ های نمک برگشته اند
 و بیرق آزادی را
 در خانه ستارخان پاره پاره می کنند
 و همه درختان امیر خیز می خُشکند
 و همه در ختان ایران می افتند

***

 تبریز متروکه می شود
 دختران سرخاب کوزه های آ ب را
 به دشت نمکی می پاشند
 که روزگاری دریا بود میان دو فصل آتش

***

 تبریز بی ستارخان
 ارومی بی دریاچه
 دختران محلات مشروطه کوزه های خالی بر شانه
 گلهای دامنشان را باد می برد.
 ایران را سر بریده اند
 و خون آزادی
 بر سراسر فلات
 چکه
 چکه
 می کند...

***

 شاهنامه آخرش خون و نمک بود
 ما را از کوره راه بهشت
 به شوره زار بردند...