تن-تفاله‌ی ناموس

سروده بهار الماسی - 1 آذر 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر سروده بهار الماسی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت و به همین مناسبت منتشر می شود:

تن-تفاله‌ی ناموس

 خیس و خسته و خواب‌آلود
 (خون‌آلود)
 «تن»
 که می‌ترسد به زبان بیاورد: «پاها»
 بالا
 که می‌ترسد بیاورد پایین
 (بالا می‌آورد)

 تنها
 تن-تفاله‌ی ناموس
 مچاله و خاموش
 که می‌ترسد به زبان بیاورد
 «مامان»
 که می‌ترسد به زبان بیاورد
 «بابا»

 لب دوخته و ناخن
 به دندان گرفته
 تا خون
 -خون، که عادت فرداست-
 نپاشد از تو
 نپاشد بیرون

آبان ۱۳۹۴