دیگر نگو

سروده نیلوفر مهدیان - 1 دی 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر، سروده نیلوفر مهدیان را می خوانید:

 دیگر نگو «خصوصی، عمومی است»(۱)
 می‌خواهی گدا و آسمان‌جل باشی؟
 و کدام تن‌فروشی بزرگتر از «خصوصی، عمومی است»؟

 دیگر نگو «زن مساوی مرد»
 چون،
 (فکر می‌کنی بدترین مرد کیست؟
 قاتل جانی؟
 تروریست؟
 متجاوز؟
 دزد تبهکار؟)
 جای‌ات را با او عوض می‌کنند.

 دیگر نگو حق‌ات را می‌خواهی
 حق‌ات را می‌گذارند کف دستت،
 دستت قطع می‌شود

 شعارهایم را بر باد دادم
 باد آنها را برد
 در کتابی گذاشت کنار کتاب‌های دیگر
 دوست از همه رنگ
 کتاب‌هایی که هرگز نمی‌سوزند دیگر

پانوشت:
 (۱) «خصوصی عمومی است» یکی از شعارهای مهم موج دوم فمینیستی است.