حضور کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در کنگره تخصصی صلح سبز / گزارش: مریم جوادی

کانون شهروندی زنان: روز جمعه ۶ آذر ۹۴ اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز به همت جمعی از حامیان محیط زیست و طبیعت در مرکز همایشهای بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این کنگره با دعوت از کمپین تغییر چهره مردانه مجلس غرفه ای به پخش بروشور و پیکسل های این کمپین و صحبت با بازدیدکنندگان اختصاص یافت که با استقبال خوب و حمایت جمع کثیری از مردم مواجه شد.

در این غرفه یک روزه به پرسشهای مردم در مورد اهداف و فعالیتهای این کمپین پاسخ داده شد و تنی چند از حقوقدانان با پیوستن به کمپین حمایت خود را اعلام نمودند و به ارائه راهکار و نظرات خود در خصوص مشارکت حداکثری زنان در انتخابات پیش رو پرداختند.

همچنین تعدادی از بانوان توانمند نیز برای شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای مجلس، اعلام رضایت و آمادگی کردند.

نکته جالب توجه حضور و استقبال آقایان از این کمپین و اهدافش در کنار بانوان بود.

در این غرفه یکی دو تن از بازیگران سینما و تلویزیون هم حضور یافتند و از فعالیت کمپین استقبال نمودند.