محکومیت هانا عبدی به تحمل 5 سال حبس در تبعید

فعالین حقوق بشر در ایران :

هانا عبدي، 21 ساله، دانشجوي رشته روان شناسي در دانشگاه پيام نور بيجارو از اعضاي انجمن زنان آذرمهر کردستان که در مورد توانمندسازي جامعه زنان ايران در منطقه کردستان فعاليت مينمود و از تاريخ 11/7/86 در شهر سنندج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از سپري نمودن پروسه اي پر فراز و نشيب و تحمل شکنجه هاي روحي و جسمي سرانجام از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام تباني و اقدام عليه امنيت کشور (همکاري با روناک صفارزاده) به پنج سال حبس تعزيري توام با تبعيد به شهر گرميه استان آذربايجان غربي کشور محکوم گشت.
.

حکم صادره موجبات نارضايتي فراواني در جامعه مدني بالاخص حوزه زنان و منطقه کردستان گرديده است ، همينطور گزاشات رسيده حاکي از انتقال مادر نامبرده به بيمارستان سنندج در پي دريافت اين خبر ميباشد.

همينطور دکتر محمد شريف وکيل مدافع وي معتقد است که حکم صادره با بديهي ترين اصول قانوني هم سويي و انطباق ندارد ، اعم از اتهام ، ميزان حکم صادره و عدم طبقه بندي جرايم در زندان با توجه به محل تبعيد از اينرو وي اعلام مينمايد که در مدت قانوني به حکم صادره اعتراض خواهد نمود.