احضار راحله عسگری زاده و نسیم خسروی به دادگاه انقلاب

در سایت ببینید: تغییر برای برابری

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی ازاعضای کمپین یک میلیون امضا به دادگاه انقلاب احضار شدند. بر اساس این احضاریه آنها باید 30 تیرماه ه در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شوند.

این دو فعال زن، بهمن ماه سال گذشته به خاطر جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر شده و 13 روز در بند عمومی زندان اوین بازداشت بودند.