عدم اعمال محدوديت جنسیتی در پذيرش دانشجويان، به جز تضمین پذيرش 30 درصدی

ایسنا - 21 بهمن 1386

رييس سازمان سنجش با رد پذيرش جنسيتي در كنكور گفت: محدوديتي براي پذيرش دانشجويان بر اساس جنسيت اعمال نكرديم وليكن پذيرش 30 درصد تعداد كمي از رشته‌ها را براي هر دو جنس تضمين كرده‌ايم و مابقي ظرفيت نيز به صورت رقابتي تكميل مي‌شود.

به گفته وي، آمار حاكي از آن است كه تعداد دختران پذيرفته شده در كنكور سراسري به گروه پزشكي 61 درصد بوده است و اين در حاليست فقط 39/39 درصد تعداد پذيرفته شدگان را پسران تشكيل دادند. در برخي از رشته‌هاي مهندسي، فني، كامپيوتر و برخي از رشته‌ محلهاي پزشكي، تعداد قبولي به نفع دختران بوده و در برخي رشته‌ها نيز به نفع پسران بوده است.