افزایش ورود زنان به دانشگاه نشانه پیشرفت است نه بر هم خوردن تعادل

روزنامه اعتماد ملی - 22 بهمن 1386

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان گفت: نباید نگران پیشرفت زنان و فراهم شدن امكانات و شرایط حضور آنان در دانشگاه‌ها باشیم این موضوع از جهات مثبت انقلا‌ب و جمهوری اسلا‌می است و درست نیست كه بخواهیم با آن برخورد كنیم.

منیره نوبخت درباره هشدار مركز پژوهش‌ها نسبت به مشكلا‌ت ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی افزود: تاكنون اینگونه نبوده كه در تعریف تعادل اقتصادی شاخصی به عنوان جنسیت دخالت داشته باشد بنابراین مطلبی كه مركز پژوهش‌ها اعلا‌م كرده مبنی بر اینكه به دلیل افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها، تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر هم میخورد، مفهومی ندارد. وی خاطرنشان كرد: باید مشخص شود كه شاخص جنسیت چگونه بر این تعادل اثر دارد و به نظر می‌رسد در این امر تعریف علمی و ربط منطقی وجود نداشته باشد. رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان تاكید كرد: هدر رفتن هزینه در قبال تربیت افراد متخصص، فقط مختص زنان نیست، اینكه چقدر بین تحصیلا‌ت دانشگا‌هی و شغل ارتباط برقرار است، تنها مساله زنان نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر ربط منطقی بین اشتغال و تحصیل وجود ندارد و این امر را به عنوان مساله‌ای جدی در جامعه پیش روی داریم و بنابراین این موضوع ربطی به افزایش ورود زنان به دانشگاه ندارد به طوری كه این مساله در مردان بیشتر از زنان وجود دارد. نوبخت گفت: همچنین امكاناتی نظیر خوابگاه و ... از جمله مسائلی است كه باید برای دختران و پسرانی كه به فضای آموزشی راه پیدا می‌كنند فراهم شود و باز هم این موضوع مختص زنان نیست كه مركز پژوهش‌ها به آن اشاره كرده است.وی گفت: ۲ سال است كه تاكید شده پذیرش دانشجویان به صورت بومی صورت گیرد و این امر خود به خود از برخی مشكلا‌ت، كمبودها و مسائل اجتماعی كم می‌كند بنابراین راهكار رفع نگرانی در خصوص مشكلا‌ت و كمبودهای دانشجویان با حركت به سمت پذیرش بومی دانشجو برطرف می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: توزیع نسبی كل دانشجویان دختر نسبت به جمعیت ورودی دانشگاه ۵۱۱۱ درصد است و این نشان می‌دهد كه جمعیت دختران دانشجو نسبت به كل فقط ۱۱۱ درصد بیشتر است. وی با اشاره به اینكه افزایش تعداد دختران دانشجو یك امر طبیعی است نه غیرطبیعی، تصریح كرد: آمارها نشان می‌دهد تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه دختران افزایش پیدا كرده است و عوامل مختلفی موجب این افزایش بوده است. براساس آمارهای موجود تعداد داوطلبان پسر ورودی به دانشگاه كم شده است و دلا‌یل این امر باید بررسی و مشخص شود كه چه عواملی باعث شده تا پسران آمادگی و شرایط ورود به دانشگاه را نداشته باشند. ‌

نوبخت گفت: در سال‌های قبل از انقلا‌ب به دلا‌یل مختلف مانند عدم دسترسی دختران به امكانات آموزشی و همچنین عدم آمادگی فرهنگی جامعه و... بسیاری از خانواده‌ها حاضر به تحصیل فرزندان دختر خود در مراكز آموزشی نبودند اما در حال حاضر فضای فرهنگی جامعه نسبت به قبل بسیار مساعد شده است. وی تاكید كرد: براساس آمارهای موجود تعداد داوطلبان پسر ورودی به دانشگاه كم شده است و این مساله قابل بررسی است باید مشخص شود كه چه عواملی باعث شده تا پسران آمادگی و شرایط ورود به دانشگاه را نداشته و همچنین انگیزه خود را نیز از دست داده و توان علمی نسبت به دختران نداشته باشند. وی افزود: داشتن