اعتراض به مجازات زندان رهبر زن اتحاديه کارگري در ترکيه

ترجمه فخري شادفر - 22 تیر 1387

مدرسه فمینیستی: خانم مريم اوزگوت، رهبر اتحاديه کارگري کارکنان بهداشت عمومي و خدمات اجتماعي در ترکيه، در تاريخ هشتم ژانويه در پي شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتي در دسامبر 2007 دستگير شد. اين کنفرانس جهت محکوم کردن قتل کوزر ميزراک، از هواداران اتحاديه که توسط پليس کشته شده بود، تشکيل گرديد.

خانم اوزگوت در جريان کنفرانس پيغامي دريافت کرد با اين مضمون که اتحاديه بخاطر کنفرانس تحت فشار است، و گردهمايي آنها توسط پليس غير قانوني اعلام شده است. پس از آن کنفرانس، تعدادي از اعضاي اتحاديه دستگير مي شوند که خانم اوزگوت هم جز بازداشت شدگان بود. اما ساير بازداشت شدگان به تدريج آزاد شدند، درحاليکه خانم اوزگوت همچنان زنداني است و دادگاهش چندين بار به تعويق افتاده است.

حکومت ترکيه مدعي است که خانم اوزگوت، عضو تشکيلاتي تروريستي بوده و براي اهداف اين تشکيلات تبليغ مي کرده است. اما، اعضاي اتحاديه معتقدند که ادامه بازداشت خانم اوزگوت تنها به دليل فعاليت هاي ايشان در اتحاديه کارگري است. ادامه بازداشت خانم اوزگوت در يکي از زندان هاي بدنام ترکيه نشانه اي از مخالفت و ضديت حکومت با فعاليت هاي کارگري است.

اتحاديه کارگري کارکنان بهداشت عمومي و خدمات اجتماعي، خواستار تامين جان و آزادي بدون قيد شرط خانم اوزگوت است. براي اعتراض به ادامه بازداشت اين رهبر کارگري، مي توانيد به این آدرس زير مراجعه کنيد.