زنان هم از عاشقی می نویسند هم از جنگ و صلح / فریده غائب